"NYERJ FRITEL BG 1310 BLEND & GO MULTIFUNKCIONÁLIS TURMIXGÉP, 4 FÉLE, KULACCSÁ ALAKÍTHATÓ KEVERŐPOHÁRRAL"
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA


1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS TÁRGYA

1.1. A jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt Facebook hirdetésben meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a Dunartis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Hermina utca 74. a. ép., cégjegyzékszáma: 01-09-961269, adószáma: 23347050-2-42., a továbbiakban: Szervező).

1.2. A jelen Nyereményjáték célja, hogy a Szervező megismertesse az általa gyártott és forgalmazott Friel termékeket és a Fritel márkát, valamint a olyan feliratkozókat / érdekélődőket szerezzen, akiknek a későbbiek során e-mailben elküldi marketing célú ajánlatait.

1.3. A sorsolás időpontja, helyszíne: 2019.07.15. 13:00, Dunartis Kft. A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban kizárólag az a Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában foglalt feltételnek megfelel és nem tartozik a jelen Szabályzat 2.2.2. pontban foglalt személyek közé, továbbá a jelen Szabályzatot maradéktalanul megismerte és megértette, továbbá értékelése a jelen Szabályzat 3. pontjában foglalt eljárást követően elfogadásra kerül.

2.2. A Nyereményjátékban nem vehet részt 

2.2.1. a Szervező, a Szervező kapcsolt vállalkozásai, valamint a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő egyéb jogalanyok tagjai, vezető tisztségviselői dolgozói, munkatársai, megbízottjai és alvállalkozói;

2.2.2. a fenti 2.2.1. pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója (házastársa, egyeneságbeli rokona, az örökbefogadottja, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és a testvére), továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MENETE

3.1. A Részvételre Jelentkező csatlakozik a jelen Nyereményjátékhoz, mely csatlakozási folyamat az alábbi lépésekből áll:

1. A Részvételre Jelentkező a https://www.mastero.hu/fritel_turmixgep_nyeremenyjatek oldalon megadja a nevét és az e-mail címét.

2. A Részvételre Jelentkező a kiválasztott termék oldalán bepipálja a "Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót, valamint hozzájárulok az e-mail címem marketing célú felhasználásához." checkboxot, és rákattint az "Elküldés gombra". A Részvételre Jelentkező az ez e-mail címe elküldésével kijelenti, hogy fent hivatkozott Adatkezelési tájékoztatót és Szabályzatot az értékelés elküldését megelőzően elolvasta, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, valamint a marketing célú hozzájárulás a Nyereményjátékban való részvétel feltétele.

3. A Részvételre Jelentkező e-mail címének a 3.1. pont 2. alpontjában foglalt elküldése után a megadott adatok a Szervező által feldolgozásra kerülnek, mely feldolgozáshoz a Részvételre Jelentkező az értékelés elküldésével kifejezetten hozzájárul.

4. A hírlevélre való feliratkozás kötelező, annak hiánya a Nyereményjátékban való részvételt kizárja.

A Részvételre Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat 3. pontjában foglalt tevékenységi sor általa történő elindításával automatikusan kötelezőnek fogadja el magára nézve a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A Nyereményjátékban részt venni kívánó természetes személy és a Nyereményjáték résztvevője a Szabályzat megismerésének elmulasztására nem hivatkozhat.

3.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden a jelen Szabályzatban foglalt weboldal és az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodásának esetére. Tehát amennyiben a fentiek okán, vagy egyéb technikai hiba révén a Részvételre Jelentkező és a Nyereményjáték résztvevője téves rendszerüzenetet kap úgy ezen esetekre a Szervező kizárja felelősségét.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYEK ÉS AZOK ÁTADÁSA

4.1. A Nyereményjáték magyar idő szerint 2019. július 03. napjának 13:00 órájától 2019. július 14. napjának 24.00 órájáig tart (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama). 

4.2. A Nyereményjáték Időtartamának letelte után a Szervező 2019. július 15. napján sorsolást tart, mely sorsolás során az alábbi nyeremény kerülnek kisorsolásra a Nyereményjáték résztvevői között a sorsolás alapján az első kíhúzott név személyében: Fritel BG 1310 Blend & Go multifunkcionális turmixgép, 4 féle, kulaccsá alakítható keverőpohárral.

A nyeremények azok átvételét megelőzően át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók.
A Szervező a nyeremény vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.

4.3. Amennyiben a Nyereményjáték 4.2. sorsolás alapján megállapított nyertese nem jelentkezik az általa megnyert termék átvételére, a nyertességéről való e-mail megküldését követő 8 (nyolc) munkanapon belül, akkor a Szervező az adott, át nem vett nyereményt nem osztja ki.

4.4. A Részvételre Jelentkező és a Nyereményjátékban résztvevő személy, illetve ezek javára harmadik személy a jelen Nyereményjátékon való részvétellel kapcsolatosan felmerült bármely díj, költség, kiadás megtérítését nem követelheti sem a Szervezőtől sem kapcsolt vállalkozásaitól.

4.5. A nyertes nyereménye azt követően kerül postán elküldésre a nyertes részére, amennyiben a 4.3. pontban foglalt időponton belül a nyertes jelentkezik a Szervezőnél és a megküldés főbb paraméterei egyeztetésre kerülnek (milyen időintervallumban alkalmas, pontos cím, stb.).

4.7. A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

5. SZEMÉLYES ADATKOK KEZELÉSE

5.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező elérhetőségein.
5.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
5.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhezszükséges ideig és mértékben kezelje.
5.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulásvisszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
5.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos az e-mail címe beküldését követően illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.
5.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 

5.7. Az adatkezeléstől való további információk a https://www.mastero.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy oldalon találhatók.

5.8. A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője felelős az általa megadott személyes adatai helyességéért, teljeségéért, időszerűségéért és valódiságáért.

Amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Részvételre Jelentkező és/ vagy a Nyereményjáték résztvevője, mint adatszolgáltató viseli. A Részvételre Jelentkező és/ vagy a Nyereményjáték résztvevője téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.9. A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője bármikor betekintést nyerhet a Szervező által kezelt adataiba, és kérheti azok kijavítását vagy megváltoztatását és törlését. A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője kérheti továbbá, hogy a Szervező szüntesse meg személyes adatainak kezelését. A fentiek – a beleegyezés visszavonása, törlési kérelem vagy ellenvetés benyújtása – a Nyereményjáték eredményeinek kihirdetése előtt lehetetlenné teszik a Nyereményjátékban való további részvételt, illetve a nyeremény odaítélését és átadását.

5.5. A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője bármilyen a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelésre vonatkozó panaszával jogosult a Szervezőhöz fordulni a(z) info@dunartis.hu-ra történő levél megküldésével. A Szervező köteles a panaszt legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül elbírálni.

A Szervező tájékoztatja továbbá a Részvételre Jelentkezőket és /vagy a Nyereményjáték résztvevőit, hogy panaszukkal az alábbi hatósághoz és szervezethez is fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

A panaszos Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is érvényesítheti jogait.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyereményjáték menetét vagy eredményét illetően minden Részvételre Jelentkező és /vagy a Nyereményjáték résztvevője jogosult írásban panaszt benyújtani. A panasznak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a résztvevő neve és levelezési címe, továbbá a panasz okának pontos leírása. A panaszt legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül bírálja el a Szervező. A Szervező a panasz ügyében hozott döntésről szóló értesítést postai vagy elektronikus úton küldi meg a panaszos által megadott címre. A panasz benyújtása nem befolyásolja a Nyereményjáték menetét és eredményét. A panasz benyújtása nem zárja ki vagy korlátozza a résztvevő azon jogát, hogy a jogi előírásokból eredő általános szabályok szerint jogorvoslattal éljen.

6.2. A Szervező fenntartja magának a jogot a Nyereményjáték lerövidítésére, megszakítására vagy megszüntetésére, illetve szabályainak módosítására.

6.3. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására és kiegészítésére. A Szabályzat bármilyen módosítása (ideértve a kiegészítést is) a módosítás https://www.mastero.hu/ oldalon történt feltöltése időpontjában lép érvénybe.

6.4. A Nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy bizonytalanság vagy panasz esetén, kérjük, írjon az info@dunartis.hu e-mail címre.

6.5. A jelen Szabályzatban foglalt Nyereményjátékra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Budapest, 2019.07.03.